Frequente vragen

Hoe word ik lid?

Lidmaatschap wordt aangevraagd via de website. Uw aanvraag, met de noodzakelijke aanbeveling door 1 of 2 leden,  wordt op de Raad van Bestuur besproken. De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor, om een aanvraag tot lidmaatschap al of niet te aanvaarden. 

Zijn mijn gegevens veilig?  Persoonsgegevens en Privacy?

Door het lidmaatschap in Antwerpen Cultuurstad vzw verstrekt een lid een aantal persoonsgegevens aan de vereniging. Onder “persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan betreffende een natuurlijke persoon, als zijnde: naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoonnummers, email-adressen, bankrekening-nummer en dergelijke.
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor diverse doeleinden:

  • doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft gegeven (bv. gebruik van uw e-mailadres om informatie over nieuwe activiteiten te ontvangen.
  • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of reglementeringen waaraan we onderworpen zijn.

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij:

  • we wettelijk verplicht worden om dat te doen.
  • ons dat wettelijk toegestaan wordt.
  • aan onderaannemers, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (bv. elektronische archivering), om ze te updaten.
  • u voorafgaand toestemming gaf.

Wij vergewissen ons ervan dat elke derde aan wie wij uw gegevens zouden overdragen, deze  – net zoals wij – uw gegevens op een veilige manier verwerkt, door de nodige maatregelen te nemen om ze te beschermen.

Deze website heeft een SSL-beveiliging

Wat zijn de voorwaarden voor lidmaatschap? Wat moet ik doen?

Na de aanvaarding door de raad van bestuur wordt u gevraagd om het lidgeld te betalen. Een jaarlijkse bijdrage van 80€ voor 2 personen met vermelding van de 2 namen, en 50€ voor 1 persoon op rekeningnummer BE08 4131 1935 4113  t.a.v. Antwerpen Cultuurstad vzw, volstaat om aan onze activiteiten deel te nemen. 

Over welke periode loopt mijn lidmaatschap?

De lidmaatschapsperiode loopt van 1 juli tot 30 juni.  

Kan ik mijn lidgeld terugvorderen?

Betaald lidgeld wordt niet terugbetaald.

Wat mag ik verwachten van de activiteiten?

Inhoudelijk gaat de aandacht uit naar kunst en cultuur: beeldende kunst, podiumkunsten, geschiedenis, literatuur, culturele evenementen, historische opvoeringen, architectuur, muziek e.a.. Elk jaar streven we naar een aanbod van een tiental originele activiteiten met een culturele meerwaarde. Daguitstappen en één buitenlandse culturele reis ( 4-5 dagen) horen daarbij. Een ledenfeest in mei wil de kers op de taart zijn. We rusten in juli en augustus: gedurende die periode worden er in principe geen activiteiten of uitstappen gepland.

Hoe kom ik het programma te weten?

Ongeveer één maand vóór de activiteit ontvangt u de nodige informatie. Dit gebeurt via mail.
In de agenda op de website  worden ook toekomstige activiteiten gepost zodra bestemming, inhoud en datum vaststaan. 

Hoe schrijf ik in op een activiteit?

Inschrijven op de activiteiten kan enkel door betaling. Elke betaling moet de naam van het ingeschreven lid vermelden (als titularis van de rekening of in de mededeling), de omschrijving van de activiteit  én de naam van de deelnemers. Betaald inschrijvingsgeld wordt bij annulering van de deelname niet teruggestort.

Kan ik aan elke activiteit deelnemen?

In de meeste gevallen kan aan elke activiteit worden deelgenomen, maar soms geldt er een beperking in het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld bij het bezoeken van kleine ruimtes zoals kunstateliers, een maximum aantal personen per gids, een beperkt aantal beschikbare gidsen, of een beperkt aantal plaatsen bij transport. De betalingsvolgorde bepaalt de deelname.
Aandacht: wij vragen u enkel en alleen gebruik te maken van flitsoverschrijvingen of instantoverschrijvingen!  (navragen bij uw bank)
Enkel het tijdstip van de binnenkomende betalingen bepaalt
de volgorde op de lijst met deelnemers en niet de eventuele mails die zouden worden verzonden.  

Wanneer is er een wachtlijst?

Bij overboeking wordt er een wachtlijst opgemaakt, met eveneens als volgorde het betalingsmoment. De betrokkenen worden hiervan verwittigd en opnieuw gecontacteerd zodra er plaats vrijkomt. Inschrijvers die op de wachtlijst blijven en dus niet meekunnen, krijgen hun inschrijvingsgeld teruggestort.

Moet ik aan elke activiteit deelnemen?

Deelnemen aan activiteiten staat vrij en is niet verplicht.

Kan ik een niet-lid als tweede persoon op een activiteit uitnodigen?

Neen, enkel de personen, zoals vermeld bij het betalen van het lidgeld, mogen deelnemen aan de activiteiten.

Foto’s op de website?

Bij sommige activiteiten wordt een fotoreportage gemaakt, voor publicatie op de website. De beperkte beeldblokjes binnen het activiteitsverslag zijn zichtbaar voor iedereen die de website bekijkt. In die beeldblokjes komen deelnemende leden niet-gericht  aan bod.  Omtrent persoonlijke privacy-bezwaren zullen leden zich persoonlijk via email  melden. Inschrijving op een activiteit betekent instemming met deze privacy-regeling.

Hoe stopt mijn lidmaatschap?

Een ontslagmail wordt hierbij vanzelfsprekend geacht. Niet-betaling van het jaarlijkse lidgeld zal 14 dagen na de eerste herinnering, gelijkgesteld worden met ontslagname. Het lidmaatschap stopt wanneer de goede naam of de werking  van de vereniging geschaad wordt.